SEEN ลงนาม MOU การพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

12/7/2565 11:59:59น. 442
University of Phayao
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติการแทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ ในการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) โดย นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 นางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
12/7/2565 11:59:59น. 442
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน