คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

12/7/2565 15:18:21น. 584
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนได้นำบุคลากรและนิสิตดำเนินโครงการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และประเมินสุขภาพของผู้เข้าโครงการก่อนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการดำเนินโครงการ นำโดย ดร.พัทธวรรณ ละโป้ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
12/7/2565 15:18:21น. 584
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน