SEEN จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ Carbon Footprint of Products (CFP)” ณ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด...

22/8/2565 6:51:12น. 1378
University of Phayao
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนทิยา กรีธาชาติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ Carbon Footprint of Products (CFP)” ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมแปรรูปจากข้าว เพื่อยกระดับโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ของ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์กระบวนการแปรรูป ประยุกต์ใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อม และการประเมินของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการนำกลับมาเพิ่มศักยภาพในผลิตภัณฑ์ การดำเนินการยังช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนโดยการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product: CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และยังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) อย่างมีประสิทธิภาพ


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
22/8/2565 6:51:12น. 1378
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน