คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

22/11/2565 15:36:45น. 186
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คือกรอบที่ทำให้มอง คิด และบริหารองค์กรในเชิงระบบ โดยเชื่อมทุกระบบไว้ด้วยกันและช่วยให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน


ในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณบดีและผู้บริหารได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญ อาทิสถานการณ์ปัจจุบันของคณะการเปลี่ยนแปลงของคณะ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ความสุช ความผูกพันของบุคลากรการสร้างอัตลักษณ์นิสิต และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นสากลรวมถึงได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉายโพธิ์หอม จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานกรรมการ, ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพกรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี วิทยาลัยการจัดการ เป็นผู้สังเกตการณ์


การรับประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนและพิจารณาผลการดำเนินงานในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงได้เรียนรู้การปฏิบัติจริงเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนของการประเมิน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารงานในมิติต่าง ๆ และเชื่อมโยงระบบอย่างครบวงจร  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
22/11/2565 15:36:45น. 186
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน