วิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้นำคณาจารย์ลงพื้นที่นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

28/11/2565 11:26:42น. 277
วิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้นำคณาจารย์ลงพื้นที่นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
   วันที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ และดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์การบริหารงานในสถานศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์การบริหารงานในหน่วยงานทางการศึกษาของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ซึ่งการนิเทศติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเป็นอย่างดี นิสิตได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
28/11/2565 11:26:42น. 277
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน