เครือข่ายความร่วมมือ ผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา

29/11/2565 9:43:59น. 654
เครือข่ายความร่วมมือ ผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา
เครือข่ายความร่วมมือ ผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา
                         มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล ” โดยมีการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการนำความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และมีความจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจทั้งประชาคมภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ไปในทิศทางเดียวกัน กองกลาง งานสื่อสารองค์กร จึงได้จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คือ เครือข่ายผู้นำชุมชน เป็นเครือข่ายที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และการสร้างทัศนคติที่มีดีต่อประชาคมภายนอก ที่มีความสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

                          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ กล่าวต้อนรับเครือข่ายผู้นำชุมชน โดยมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ เข้าร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ ผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย “การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการขอบคุณเทศบาลตำบลแม่กาและกลุ่มผู้นำชุมชนและในเขตตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ ของการขับเคลื่อน องค์กรในการทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงเป็นแกนนำในการช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งเป็นกระบอกเสียง ในการนำเสนอความเคลื่อนไหวสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมช่วยกันผลักดัน ให้การทำงาน ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประสบความสำเร็จ และยังเป็นโอกาสอันดี ที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้นำชุมชนในเขตตำบลแม่กา ได้มาพบปะ พูดคุย เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
29/11/2565 9:43:59น. 654
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน