บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี ครั้งที่ 48

2/12/2565 14:50:50น. 1030
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี ครั้งที่ 48 (The 48th International Conference on Science, Technology and Technology-based Innovation:STT48)” และได้รับรางวัล

1.รางวัลเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022 นางสาวเนตรชนก ถิ่นคำรพ นิสิตหลักสูตร วท.บ.เคมี จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม

2.รางวัลเหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2022 นางสาวลักขณา จันทะกล นิสิตหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยาจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้หัวข้อ “SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR ADVANCING TOWARDS SDGs”


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประจักร์ ขัตธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
2/12/2565 14:50:50น. 1030
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน