คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง

17/1/2566 14:21:35น. 841
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 14-15 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง จำนวน 41 คน โดยมีกิจกรรม 4 ปฏิบัติการ ได้แก่
การปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์ไมโอซิส วิทยากรโดย ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ ผศ.ดร.สุกัญญา สืบแสน นางสาวมณีนุช รันศรี และนางสาวชุติมา ใจเพ็ชร
การปฏิบัติการทางวสัดุศาสตร์ เรื่อง การขยายตัวเชิงความร้อนในวัสดุ วิทยากรโดย ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ ผศ.ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง และนายศักดา เขื่อนรอบเขต
การปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง ทักษะเครื่องมือทางเคมีพื้นฐาน วิทยากรโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ นาสมใจ รศ.ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี และนางสาวจิรัฏฐ์ ผูกจิตร
และการปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับ ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์ (รอกและคาน) วิทยากรโดย ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม นางสาวสุพรรณษา จันทร์สุริยา และนายสมพล วงษ์สวัสดิ์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
17/1/2566 14:21:35น. 841
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน