บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาคีการตรวจสอบข้อเท็จจริง

20/1/2566 15:23:01น. 297
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาคีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคีตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มอบหมายให้คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้สอดคล้องและร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างพลังในการทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการนักวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาอาชีพต่างๆ เข้ามาเป็นสมาชิกในหน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง CGV 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
20/1/2566 15:23:01น. 297
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน