สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA Criteria 2 - 4

23/1/2566 13:53:39น. 626
AUN QA Criteria 2 - 4
          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ดำเนินการผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่องการทำความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA เพื่อเตรียมความพร้อม ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เกิดความเป็นเลิศด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงกับหลักสูตรอื่นๆ ในระดับสากลได้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและการออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA version 4 จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ข้อกำหนดของเกณฑ์ AUN QA Criteria ที่ 2-4 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ Studio สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล / นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ / นางสาวรัตนา จุมปา / นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
23/1/2566 13:53:39น. 626
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน