คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx)

7/4/2566 16:05:46น. 639
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx)
วันที่ 7 เมษายน 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร) ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต) พร้อมด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และ หัวหน้างาน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และหัวหน้างาน ให้เกียรติในการต้อนรับทีมศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องศตวรรษ ที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Panuwat Taweekul   
ข้อมูล/ข่าว :    Panuwat Taweekul   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
7/4/2566 16:05:46น. 639
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน