บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ AUN QA Implementation and Gap Analysis ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2/5/2566 17:29:24น. 632
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจ อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรการตลาดดิจิทัล ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ ประธานหลักสูตรบัญชี ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุน อาจารย์นิตยา บุญชุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และดร.ฑาริกา พลโลก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ AUN QA Implementation and Gap Analysis ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี  สุทธิปริญญานนท์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย  คำแสน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร บรรยายและควบคุมกิจกรรมในหัวข้อ “AUN QA Implementation and Gap Analysis” เพื่อส่งเสริมให้ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA แนวทางในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ของหลักสูตรตนเอง และกระบวนการในการวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/5/2566 17:29:24น. 632
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน