ต้อนรับคณะอบรม อบจ. เชียงราย

8/5/2566 15:12:47น. 686
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT-ใหม่)

วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในโอกาสที่ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT-ใหม่) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยกองสาธารณสุข ได้เห็นความสำคัญของงานระบาดวิทยา ซึ่งปัจจุบันการระบาดของโรคติดต่อ มีความรุนแรงและมีแนวโน้มการระบาดมากขึ้น ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ โรคติดต่ออันตราย เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้หวัดนก โรคเมอร์ส โรควันโรคดื้อยาหลายขนาน เป็นต้น จึงดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT-ใหม่) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง กำหนดการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานเครือข่ายด้านงานระบาดวิทยาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมด 60 คน

วิทยาเขตเชียงรายได้ให้ความร่วมมือและให้บริการด้านสถานที่แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำหรับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) โดยเฉพาะ SDG 17: Partnership for the Goals หรือการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุข ได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกด้วย
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
8/5/2566 15:12:47น. 686
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน