มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม Freshman City Tour 2023

25/5/2566 16:45:50น. 867
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้  กิจกรรม Freshman City Tour 2023
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม Freshman City Tour 2023


           โครงการสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม Freshman City Tour 2023 มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับความรู้ และเรียนรู้อัตลักษณ์นิสิตไปบูรณาการกิจกรรมกับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และได้กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตรูปแบบใหม่หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน รวมไปถึงการเกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน ทักษะชุมชน (Community skill) นอกจากนั้นยังมีการให้นิสิตได้ฝึกการผลิตสื่อในรูปแบบวิดีโอเชิงท่องเที่ยว เพื่อเป็นการนำเสนอชีวิต Lifestyle สุนทรียภาพของจังหวัดพะเยา วิถีของชุมชน กิจกรรมในชุมชนต่อสาธารณชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง เป็นการสร้างรายได้ต่อชุมชนอีกหนึ่งช่องทาง รวมทั้งการหนุนเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชน