ประชุมเชิงปฎิบัติการ “ขับเคลื่อนงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29/5/2566 15:15:04น. 706
ประชุมเชิงปฎิบัติการ “ขับเคลื่อนงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา”
ประชุมเชิงปฎิบัติการ “ขับเคลื่อนงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา”

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สนองพระราชดำริ ในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ. สธ. และได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยดำเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ 8กิจกรรมพิเศษสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากร ประสานงาน และขับเคลื่อน งานสนองพระราชดำริ อพ. สธ.ตรวจสอบ จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์