คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินโครงการ "How to Learn" ประจำปีการศึกษา 2566

6/6/2566 14:21:55น. 914
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ "How to Learn" ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมและปรับตัวในการเรียนแบบต่อเนื่อง (Module) ในระดับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และอาจารย์ร่วมสอนชั้นปรีคลินิก (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์) กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 65 และ รหัส 66 แพทย์แนวใหม่) ปีการศึกษา 2566 นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต กล่าวแนะนำอาจารย์ประจำในแต่ละสาขา แนะนำหลักสูตร/การเรียนการสอน ในระดับชั้นปีที่ 2-3 ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาสรีรวิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรภาพรวม การประเมินผล การอุทธรณ์คะแนนสอบ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Problem based learning (PBL) - Opening Scenario Phase และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Case Study พร้อมทั้งได้ให้นิสิตได้ซักถามข้อสงสัยในเรื่องการเรียนการสอน

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 - บรรยายการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Evidence-based medicine และ Introduction to clinical research โดย นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
- แนะนำการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยรุ่นพี่สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
6/6/2566 14:21:55น. 914
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน