ม.พะเยา รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award รับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัล

10/7/2566 16:05:53น. 1124
Digital ID


           วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award โดยทางกระทรวง อว. มอบให้แก่หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับใบรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium (TUC) 114 แห่ง ทั่วประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award แก่หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับใบรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium (TUC) 114 แห่ง ทั่วประเทศ ตามนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด อว.มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในการทำงานหรือบริหารจัดการภายในและการให้บริการโดยไม่ใช้กระดาษ มีการสร้าง การจัดเก็บและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ตามมาตรา 9 มาตรา 26-31 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาและใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคลากรทุกคนใช้และลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีระบบการรับรองลายมือชื่อที่มีความน่าเชื่อถือ เรียกว่า Certification Authority : CA และจัดตั้ง Thai University Consortium (TUC) ขึ้น มี 10 สถาบันอุดมศึกษานำร่อง ทั้งนี้ อว. ได้กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.ทุกแห่งใช้ระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ TUC ในการรับรองความถูกต้อง น่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด สำหรับหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ TUC


 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร   
ข้อมูล/ข่าว :    กระทรวง อว. / ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
10/7/2566 16:05:53น. 1124
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน