คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการ LibArts’ Paper Camp 2023 ณ โรงแรม The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention จังหวัดเชียงราย

11/9/2566 15:18:22น. 378
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการ LibArts’ Paper Camp 2023 ณ โรงแรม The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention จังหวัดเชียงราย


       เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมทีมบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการ LibArts’ Paper Camp ณ โรงแรม The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล โดยโครงการนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 คน มีจำนวนบทความต้นฉบับที่สามารถส่งให้วารสารต่าง ๆ ได้พิจารณาภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 6 ผลงาน และอยู่ระหว่างปรับแก้และจะดำเนินการส่งวารสารเพื่อตีพิมพ์ อีก 6 ผลงาน

ภาพ: นางสาวเอมอร วงศ์วรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี / นายจรูญ ไชยเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูล / ข่าว: นายจรูญ ไชยเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวเอมอร วงศ์วรรณ / นายจรูญ ไชยเบ้า   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจรูญ ไชยเบ้า   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
11/9/2566 15:18:22น. 378
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน