คณะแพทยศาสตร์ เจ้าภาพ “สภากาแฟสัญจร” รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการและการให้บริการทางการแพทย์

13/9/2566 16:19:23น. 1914
สภากาแฟคณะแพทยศาสตร์


           วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางเข้าพบปะคณบดีและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่คณะฯเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ พร้อมด้วยบุคลากรในคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์
          คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและแนะนำบุคลากร รายงานจำนวนนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ ที่มีการเรียนการสอน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากนั้นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงแผนการรับจำนวนนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มจากปีการศึกษาละ 40 คน เป็นจำนวน 80 คน โดยเริ่มในปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รายงานถึง สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สถิติการให้บริการผู้ป่วยใน และสถิติการให้บริการผู้ป่วยผ่าตัด ซึ่งมีอัตราการให้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี อ้างอิงข้อมูลสถิติตั้งแต่ ปี 2564 – 2566 จากนั้นผู้อำนวยการฯ กล่าวถึงแผนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยแบ่งเป็น 3 ไตรมาส คือ

ไตรมาสที่ 1 เปิดให้บริการ
- คลินิกอายุศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric clinic)
- คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well-child clinic)
- คลินิกรับฝากครรภ์ (ANC Clinic)
- หน่วยไตเทียม (Hemodialysis Unit)
- เปิดห้องผู้ป่วยแยกโรค (Ward 2/1)

ไตรมาสที่ 2 เปิดให้บริการ
- ธนาคารเลือด (Blood bank)
- คลินิกวัณโรค (TB Clinic)
- คลินิกโรคติดเชื้อ HIV (HIV Clinic)
- ขยายศักยภาพหอผู้ป่วยพิเศษ (Ward 3/1)
- เตรียมขยายเปิด OPD 3

ไตรมาสที่ 3 ขยายห้องผ่าตัด เป็น 4 ห้อง และเปิดหอผู้ป่วย 2/1 และ 3/2

          การดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการต่อยอดให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ฝึกงาน ( Pre clinic ) ให้กับนิสิตแพทย์ได้ อีกทั้งรองรับและให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่หลากหลายมากขึ้น ตรงตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา “เป็นโรงเรียนแพทย์ ชั้นนำของล้านนาตะวันออก (Leading medical school of Eastern Lanna)

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
13/9/2566 16:19:23น. 1914
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน