หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม OccUp_Showcase#2023

27/9/2566 16:38:31น. 210
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม OccUp_Showcase#2023
วันที่ 25 กันยายน 2566 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม OccUp_Showcase#2023นำเสนอผลงานวิจัยนิสิต แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4-5 หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ในรายวิชา 324428 ระเบียบวิธีวิจัย จำนวน 22 ผลงานวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหลักสูตรต่างๆภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร  คือ สาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  และประธานหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนผลงานวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยของแต่ละกลุ่ม และพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
facebooktwitterline


ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/9/2566 16:38:31น. 210
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน