ม.พะเยา เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ประจำปีการศึกษา 2567

10/10/2566 14:47:39น. 20357
โควต้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2567


          มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรีโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยปีการศึกษา 2567 จำนวนทั้งสิ้น 1,280 คน
          การรับสมัครเข้าศึกษา นักเรียนลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2566 สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 28ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2566 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
           เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.
           ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

          ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยังคณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษา ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซอง“โควตาคณะ”)
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ดังนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์:0 5446 6666 ต่อ 3247, 3156

2. นายณัฏฐ์ กรีธาชาติ
งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์:0 5446 6666 ต่อ 2323

3. คณะนิติศาสตร์
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์:0 5446 6666 ต่อ 1852

4. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์:0 5446 6666 ต่อ 1513

5. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์:0 5446 6666 ต่อ 3395

6. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งานวิชาการ) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์:0 5446 6666 ต่อ 1318, 1322

7. คณะวิทยาศาสตร์ (งานวิชาการ) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Website: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์(ห้องธุรการ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Facebook: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ม.พะเยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270 - 3 หรือที่เว็บไซต์ www.admission.up.ac.th




 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
10/10/2566 14:47:39น. 20357
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน