ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี

18/10/2566 8:36:11น. 500
ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รศ.ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับ Yao Chun อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน จากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี

ในการนี้ ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ คณะจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และนำเสนอข้อมูลของวิทยาเขตเชียงราย ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ทำเลที่ตั้ง โครงสร้างการบริหารงาน หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท การให้บริการเช่าสถานที่ ห้องประชุม และห้องพัก แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ในการสนทนาระหว่างวิทยาเขตเชียงรายและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี ยังครอบคลุมถึงเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย คือ การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสถานที่และห้องพัก พัฒนาการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนรู้ ซึ่งจะทำให้วิทยาเขตเชียงรายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมตามวิสัยทัศน์ของวิทยาเขตเชียงรายคือ “แหล่งรวมปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนด้วยมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน” ต่อไป


นอกจากนี้ นายสุพจน์ มานะสุข หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้แนะนำข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ ทำเลที่ตั้ง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ ได้ฉายวิดีทัศน์แนะนำวิทยาเขตเชียงราย วิดีทัศน์นำแนะจังหวัดเชียงรายที่สะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะสร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการ การให้บริการสถานที่และห้องพักระหว่างวิทยาเขตเชียงรายกับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซีต่อไป อีกด้วย
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
18/10/2566 8:36:11น. 500
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน