โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 5

10/11/2566 23:15:32น. 22033
กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา แนะแนวสัญจร
โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567
จังหวัดลำพูน , แพร่ , อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

           วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 จังหวัดลำพูน , แพร่ , อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย นำทีมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไปยังจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ และโรงเรียนจักรคำคณาทร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา และการเข้าสู่การจัดอันดับใน THlE World University Ranking 2024 ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเป็น 1 ใน 19 มหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยเป็นอันดับที่ 12 ร่วมของประเทศ และยังได้รับการจัดอันดับ จาก The Impact Ranking 2023 ในอันดับที่ 9 Scimago Institutions Rankings 2023 ในอันดับที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมชี้แจงข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 และ รวมถึงแจ้งเกี่ยวกับหลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรด หรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นิสิตที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาหรือ UP Identity ได้แก่สุขภาพ สุนทรียภาพ และบุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การดูแลนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่ออยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างมีความสุข โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนดังกล่าวเข้ารวมจำนวน 660 คน
          นอกจากนี้ ยังมีทีมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้เดินทางไปแนะแนวสัญจรยังจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  , จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และ จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม, โรงเรียนการุ้ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 820 คน