คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย PARAMEDIC GAMES ครั้งที่ 7

6/12/2566 15:41:48น. 640
7thParamedicGames
     วันที่ 2 ธันวาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย PARAMEDIC GAMES ครั้งที่ 7 (SATTAPHAKEE) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ การแข่งขันทักษะวิชาการด้านฉุกเฉินการแพทย์ :กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ (Academic war) การแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) และการเเข่งขันกีฬาสากลของนิสิตฉุกเฉินการแพทย์ โดยมีเครือข่ายสถาบันทั่วประเทศ ทั้งหมด 7 สถาบันเข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยมหิดล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 504 คน

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมทั้ง 7 สถาบัน โดยมี นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่ดี ทางด้านวิชาการและด้านกีฬา ของเหล่านิสิตนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ของประเทศไทย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ภายในหมู่นิสิตนักศึกษา และเป็นกิจกรรมที่ได้ทำให้เหล่านิสิตนักศึกษาทั้ง 7 สถาบัน ได้พบปะพูดคุย ทำความรู้จัก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และยังได้นำความรู้ ไปต่อยอด พัฒนาตนเองต่อไปภายในภาคหน้า อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บทั้งหลายในอนาคต

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. พันจ่าตรี รณฤทธิ์ ดีแสวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม 2. พันจ่าตรี ณรงค์รัชต์ พิสุทธิไพศาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 3. นางสาวสุทธิดา ศรีติมงคล คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4. นายลือชัย สาธร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ 5. นายสันติสุข อินทร์จันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. นายณกฤต โพธิ์ละคร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม 2. นายฉันทรัฐ ปาลี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 3. นายธนากร ฝ้ายขาว คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4. นางสาวชมพูนุช โคตรรวงค์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ 5. นางสาวธัญญารัตน์ อังเปรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

     นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เจตพัฒน์ ทวีโภคา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เจ้าของเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้ บรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านวิชาการในหัวข้อ " PHTLS 10 : Prehospital trauma life support 10" เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง UP003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ 7th paramedic games : https://www.facebook.com/7thParamedic.games
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
6/12/2566 15:41:48น. 640
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน