“UP CSV” สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน โรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา

13/1/2567 14:38:43น. 565
“UP CSV”สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน โรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา
“UP CSV” สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน โรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา
                โครงการ UP CSV (Creating Shared Value) สู่ชุมชน โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนในถิ่นที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร ที่ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข มุ่งหวังให้นักเรียนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านวิชาการ สุขภาพ และด้านสาธารณูปโภค รวมไปถึงสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นกิจกรรมที่การสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ที่จะให้เยาวชนที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
                เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โครงการ UP CSV ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยรับการต้อนรับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ นายณรงค์ ไชยลังกา และคณะครูจากโรงเรียนในเครือข่าย การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากเครือข่ายพื้นที่จังหวัดพะเยา และคณะ กอง โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมอบรม CANVA ให้กับคณะครู คณะทันตแพทยศาสตร์ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน วิทยาลัยการศึกษาจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กองอาคารสถานที่จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ และกองกิจการนิสิตได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายสมรักษ์ วงศ์ชัย อดีต รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมโครงการพร้อมกล่าวชื่นชม มหาวิทยาลัยพะเยาที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อดูแล และสนับสนุนให้นักเรียนในถิ่นที่ห่างไกลหรือทุรกันดารได้รับการให้บริการทางด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข ทำให้นักเรียนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ร่วมกันทาสีผนังห้องน้ำ และอาคารในโรงเรียนพร้อมกับนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีกด้วย
                 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการและสร้างคุณค่า ร่วมกับชุมชน ผ่านโครงการ UP CSV เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนในหลายด้าน เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน” และปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    นิติพัฒน์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
13/1/2567 14:38:43น. 565
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน