คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดประชุมบุคลากรภายใน เน้นย้ำคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตามแนวทาง ITA

26/1/2567 14:51:54น. 87
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดประชุมบุคลากรภายใน เน้นย้ำคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตามแนวทาง ITA

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงาน จัดประชุมชี้แจงโดยเน้นเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมประจำคณะฯ (EN 1104) โดยมีประเด็นการประชุมโดยสรุปดังนี้

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจในกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment : UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment : UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเชิงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม

4.การประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
26/1/2567 14:51:54น. 87
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน