สัมมนาการบริหารการศึกษา

27/1/2567 14:30:24น. 75
สัมมนาการบริหารการศึกษา
วันที่ 27 มกราคม 2567 นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 วิทยาเขตเชียงราย ดำเนินโครงการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา หัวข้อ สมรรถนะสำคัญของผู้บริหารและความท้าทายในการจัดการศึกษาในยุคอนาคต เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารสถานศึกษาภายใต้ยุค Disruptive Change (การเปลี่ยนแปลงอย่างผลิกผัน) โดยมีนิสิตเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 32 คน ณ โรงเเรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย และออนไลน์ผ่าน Microsoft Teamsรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวว่าบทบาทของการผู้เป็นผู้บริหารต้องมีองค์ความรู้ที่รอบด้านและทันสมัย เช่น กฎหมาย พรบ. ทางด้านการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของประชากรไทยที่คนสูงวัยเพิ่มมากขึ้นและอัตราการเกิดใหม่น้อยลง ฯลฯรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ วิทยาเขตเชียงรายร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องฉลาดรู้ในเรื่องคน (People Literacy) การทำงานจะทำเพียงลำพังคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยคนรอบตัว สังคมรอบข้าง รวมถึงตัวเราเอง มองทุกอย่างเป็นองค์รวม ดังวัฒนธรรมองค์กรของวิทยาเขตที่ว่า ทุกอย่างสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม (IIO Totality) โดยที่ I ตัวแรกย่อมาจาก (I-for-myself) คือ การปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาตนเอง I ตัวที่สองย่อมาจาก (I-for-Other) คือ การปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาผู้อื่น ซึ่งผู้อื่น (Other) ยังหมายรวมถึงสิ่งแวดล้อม องค์กร และสังคมอีกด้วย และ O (Other-for-me) คือ การปฏิบัติตนของผู้อื่นเพื่อพัฒนาตัวเราการสัมมนาในภาคเช้า เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สมรรถนะสำคัญของผู้บริหารและความท้าทายในการจัดการศึกษา ในยุคอนาคต เทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในภาคบ่าย เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบริหารสถานศึกษาภายใต้ยุค Disruptive Change (การเปลี่ยนแปลงอย่างผลิกผัน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขต 5 อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 176781 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ทั้งนี้ นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ จากวิทยากร ในการเป็นผู้บริหารและความท้าทายในการจัดการศึกษาในยุคอนาคต เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารสถานศึกษาภายใต้ยุค Disruptive Change เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้สำหรับการทำงานต่อไป

นอกจากนี้ การสัมมนายังมีการออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ให้ผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อเปิดมุมมองการเป็นผู้บริหารบนความท้าทายในการจัดการศึกษาในยุคอนาคต เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารสถานศึกษาภายใต้ยุค Disruptive Change การเปลี่ยนแปลงอย่างผลิกผัน อีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
27/1/2567 14:30:24น. 75
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน