มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร ในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping และ Skill Transcript

8/2/2567 17:44:46น. 577
กองบริการการศึกษา
          เมื่อวันที่จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2567 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี และ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping และ Skill Transcript ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดเสวนา 4 หัวข้อได้แก่ 1. แนวทางการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทย 2. การนำ Skill Mapping ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3. การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ Skill Mapping ของสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง และ 4. การสร้างและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

          โดยมีสถาบันนำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนการนำ Skill Mapping ใช้ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้บัณฑิต สามารถนำไปสู่การขยายผลให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในการจัดทำทรานสคริปต์แสดงผลทักษะ (Skill Transcript) และใบประกาศนียบัตรแสดงผลทักษะ (Skill Certificate) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา