GearFest The Concert 2024 เทศกาลดนตรีผ่านเสียงเพลงสุดอบอุ่นจากนิสิตวิศวะ

21/2/2567 10:25:25น. 253
GearFest The Concert 2024 เทศกาลดนตรีผ่านเสียงเพลงสุดอบอุ่นจากนิสิตวิศวะ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยชมรมดนตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ GearFest : The Concert เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) ภายใต้กลยุทธ์ 1.5 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต (Wellness and Happiness) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้าง ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต และสอดคล้องกับ SDG4 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGS) ซึ่งมีนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ณ ลานจอดรถ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะให้กับการดำเนินกิจกรรมของนิสิตชมรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรี และจัดแสดงผลงานด้านต่าง ๆ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงได้ผ่อนคลายจากการเรียน ตลอดจนสร้างการรับรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์สู่ภายนอกขอบคุณรูปสวย ๆ จาก Engineering Photos UP    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Engineering Photos UP   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
21/2/2567 10:25:25น. 253
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน