คณะ ICT จัดอบรมหัวข้อ “การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)

21/2/2567 15:40:08น. 54
การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก สำนักงานสีเขียว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจถึงการใช้พลังงานในองค์กรอย่างรู้คุณค่า สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสามารถมีส่วนร่วมในการร่วมสร้างมาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีนางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ กล่าวให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
         ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยได้ให้องค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
21/2/2567 15:40:08น. 54
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน