คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์นกยูงไทยอย่างยั่งยืน และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียมคนก่อนสูงวัย

11/3/2567 15:10:58น. 131
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์นกยูงไทยอย่างยั่งยืน และ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียมคนก่อนสูงวัย

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ นายจรูญ ไชยเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์นกยูงไทยอย่างยั่งยืน และ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียมคนก่อนสูงวัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองแผนงาน งานแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริการวิชาการและบริการสุขภาพ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม  


ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล : กองแผนงาน งานแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


   

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    กองแผนงาน งานแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
11/3/2567 15:10:58น. 131
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน