คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน SROI ผลกระทบทางสังคมจากโครงการบริการวิชาการ”

25/3/2567 9:28:25น. 122
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน และความรับผิดชอบทางสังคม สามารถนำองค์ความรู้ด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทศพร คิวประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.น.สพ. เทิดศักดิ์ ญาโน อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ
  • การกำหนดมูลค่าของผลลัพธ์ในการประเมินโครงการบริการวิชาการ ด้วย SROI
  • การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการกำหนดผลลัพธ์ของโครงการบริการวิชาการ
  • การวิเคราะห์การประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI ที่เกิดจากงานโครงการบริการวิชาการ
  • การวิเคราะห์การประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI ที่เกิดจากงานโครงการบริการวิชาการ การคำนวณ และการจัดทำรายงานผลการประเมิน SROI
ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นัทธพงศ์ สุภากร   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทราวรรณ หมื่นวังใน/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
25/3/2567 9:28:25น. 122
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน