The 4th Phayao Learning City Forum & Hackathon The Champion: คนสร้างฝันเมืองพะเยา

27/3/2567 15:45:33น. 46
Phayao Learning City Forum

          โครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยาและภาคีเครือข่าย จัดเวทีถอดบทเรียนและเผยแพร่ผลการวิจัยในรูปแบบของเวทีเสวนาและการจัดแสดงนิทรรศการส่งคืนข้อมูลเมือง 5 มิติ ภายใต้ชื่องาน Phayao Learning City Forum & Hackathon ครั้งที่ 4 The Champion: คนสร้างฝันเมืองพะเยา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ กลไกและเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนเมืองพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจบริบทเมืองแห่งการเรียนรู้ของพะเยาให้กับคนในจังหวัดพะเยาไปจนถึงในระดับชาติและนานาชาติ นำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองพะเยาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนต่อไป โดยจัดขึ้นวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าอุทยานการเรียนรู้ TK Park พะเยา
          ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันอีกหลากหลายรายการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา วัด เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและชุมชน ให้เกิดความใกล้ชิดและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการแสวงหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการยกระดับพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ สู่ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน”การแสดงจาก เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองลำปาง ร่วมกับนักเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก” การแข่งขันอังกะลุง และการแข่งขันทำอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารกลไกภาคีเครือข่ายและการขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมืออีกด้วย

 


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Phayao Live&Learn   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
27/3/2567 15:45:33น. 46
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน