ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP

5/4/2567 14:56:35น. 131
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP


       ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP สำหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (โครงการพิเศษ) จำนวน 7 คน และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จำนวน 15 คน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย การอบรมภาษาอังกฤษ เวลา 09.00-16.00 น. จากนั้น ผู้เข้าอบรม เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง CE 12206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนิสิตเข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 22 คน และมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันกำกับดูแลการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


       The Language Center in the School of Liberal Arts coordinated a training and examination program for English proficiency among seven undergraduates from the School of Public Health, Bachelor of Public Health in Community Health, and 15 undergraduates from the School of Law, Bachelor of Laws Program with Language Center Examination (UP-STEP). The training was held on Friday, March 29th, 2024, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. After that, the examination was held on the same day, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m., in room number CE 12206, University of Phayao. A total of 22 students participated in these training and examination. 

 

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
5/4/2567 14:56:35น. 131
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน