คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

20/4/2567 14:52:01น. 122
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 18-19 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศและความเป็นสากล และ
นางภัทรภรณ์ ผลดี รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ จัดโดย
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดโครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
การทำแผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ รวมไปถึงการถ่ายทอดกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ และระบบการวัดผล เพื่อใช้เป็นหลักการ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะ 
การอบรมในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ Core Competency, ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์        การวิเคราะห์ SWOT SA SC CC โดยใช้เครื่องมือ เช่น Five Force Model(เพื่อใช้วิเคราะห์คู่แข่งขัน), BCG Matrix (ใช้วิเคราะห์ศักยภาพสินค้า การจัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ว่ามีศักยภาพในการแข่งขันอยู่ในระดับไหน) และทบทวนวิสัยทัศน์ โดยใช้ Vision Statement, Vision Dictionary และ Visionary Goal ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์จะนำเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ในลำดับต่อไป  

facebooktwitterline


ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
20/4/2567 14:52:01น. 122
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน