คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์

9/5/2567 15:33:17น. 134
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์


     เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ให้สามารถให้คำปรึกษาแก่นิสิต ทั้งในด้านวิชาการ บุคลิกภาพ การปรับความประพฤติ ทัศนคติ และสุขภาพจิต ผ่านกระบวนการการให้คำปรึกษา พูดคุย สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) และผู้ขอรับคำปรึกษา (Client) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถอธิบายความรู้สึกที่ทำให้ไม่สบายใจหรือมีผลกระทบทางด้านจิตใจ รวมถึงการแก้ไขปัญหา การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Psychology) ที่ถูกต้อง

 

     ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพัชรินทร์ ขุ่ยคำ นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ อบรมในหัวข้อ “การสังเกตและการคัดกรองเบื้องต้นในนิสิตที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต” จากนั้นได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อรทัย เกตุขาว อาจารย์ประจำคณะสาธารสุขศาสตร์ อบรมในหัวข้อ “เทคนิคเบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ เน้นทักษะการฟังอย่างใส่ใจ” ต่อด้วยการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดสำหรับผู้ช่วยเหลือทางจิตใจ” จากคุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ใน 2 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) การฝึกปฏิบัติทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น และ 2) การใช้แบบคัดกรองเพื่อประเมินนิสิตทีมีปัญหาสุขภาพจิต

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
9/5/2567 15:33:17น. 134
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน