โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดชลบุรี

28/6/2567 10:57:44น. 57
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ ณ จังหวัดชลบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ดร.วิลาสินี เขมะปัญญา รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนำแนวทางจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ Terminal พัทยา (Grande Centre Point Pattaya) ได้รับเกียรติ คุณกิติ วรบรรพต Managing Director บริษัท LH Mall & Hotel จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” พร้อมนำชมโรงแรม Grande Centre Point Space ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี หลังจากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เริ่มทำกิจกรรม Ice Breaking ณ ห้องประชุมโรงแรม วิทยากรโดย ดร.อธิเทพ งามศิลปะเสถียร ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) และการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (BBS) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำดังกล่าว ช่วงเวลาถัดมา เดินทางศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม QS1-206 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
28/6/2567 10:57:44น. 57
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน