พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

5/7/2567 11:23:50น. 64
พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์
     วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องกิจกรรมและนันทนาการ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา


     ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและพึงสืบสานให้ดำรงอยู่คู่ชาติไปบุคคลใดก็ตามจะเป็นผู้มีปัญญาได้นั้นต้องมีคุณธรรม ประหนึ่งคือความเคารพ การที่เราจะได้วิชาความรู้จากครูบาอาจารย์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้นั้น สิ่งสำคัญคือต้องให้ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเมตตา ประดุจน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ คุณธรรมของครูนั้น นับตั้งแต่ปัญญา เมตตา กรุณา และความบริสุทธ์ใจล้วนมีอยู่ในตัวครูทุกคน พระคุณของครูอาจารย์มีมากมายเกินกว่าที่จะพรรณาได้หมด จนมีคำกล่าวว่าครูได้ชื่อว่าเป็นบิดาคนที่สองของศิษย์

     ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อุทิศเวลา เสียสละทำคุณประโยชน์ให้คณะมาโดยตลอด เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่อาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้

1. นายแพทย์ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช อาจารย์แพทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านศัลยกรรม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
    รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2567 จากแพทยสภา2. นิสิตแพทย์ศุภกฤษฎิ์ เทนุรักษ์ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กำลังศึกษา ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
    รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2567 จากแพทยสภา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
    รับโล่รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

4. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
    รับโล่รางวัลนักวิจัยและบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

5. นางสาวพรทิพา นุโปจา นักวิชาการศึกษา
    รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6. นายปรัชญา อินปัญญา นักวิชาการศึกษา
    รับโล่รางวัลเจ้าหน้าที่ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

7. เกียรติบัตรนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 47 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
5/7/2567 11:23:50น. 64
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน