คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.บัญชา พุฒิวนากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ที่ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการ

10/7/2567 14:29:54น. 54
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.บัญชา พุฒิวนากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ


ที่ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการ “ทุ่งกุลาร้องไห้: เรื่องเล่าและการเดินทางสู่การจัดการพื้นทที่เศรษฐกิจในสภาวะหลังสมัยใหม่” ในวารสารวิชาการ 60 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1/2567 (มกราคม-มิถุนายน)


Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน