งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings" มหาวิทยาลัยพะเยา

28/1/2564 11:02:02น. 1131
University Impact Rankings
       วันที่ 28 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญฺ) มหาวิทยาลัยพะเยา
       สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” เป็นการจัดในรูปแบบ Online Conference เป็นครั้งแรก โดยได้เริ่มการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2564 มีผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 433 ผลงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าวว่า "เวทีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระดับชาติ ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาไทย โดยการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย ซึ่งเป็นการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยไปสู่การจัดอันดับใน THE Impact Rankings"
       ในงานดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus และ TCI งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ โดยมีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังนี้
       ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
              1. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
              2. ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะแพทยศาสตร์
              3. รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์
              4. ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
              5. ดร.นิจติยา สุวรรณสม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

       ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              1. รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลาเจียก คณะวิทยาศาสตร์
              2. ผศ.ดร.อัยเรศเอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
              3. ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              4. ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              5. นายณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์

       ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
              1. ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา
              2. ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
              3. ดร.นิรมล พรมนิล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
              4. ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
              5. ผศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา

       และในงานเดียวกันนี้ได้มีการมอบรางวัล โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง โดยมีคณะที่ได้รับรางวัล ดังนี้
       ระดับเหรียญทอง ได้แก่
              1. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
              2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
              3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
              4. คณะวิทยาศาสตร์
              5. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
              6. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

       ระดับเหรียญเงิน ได้แก่
              1. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
              2. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
              3. คณะศิลปศาสตร์
              4. คณะนิติศาสตร์
              5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              6. คณะสหเวชศาสตร์
              7. วิทยาลัยการศึกษา

       ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่
              1. คณะเภสัชศาสตร์
              2. คณะแพทยศาสตร์
              3. วิทยาลัยการจัดการ
              4. คณะพยาบาลศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
28/1/2564 11:02:02น. 1131
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน