มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหามลพิษ ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นPM2.5”

23/2/2564 17:24:14น. 727
#การแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่าหมอกควันและฝุ่นPM2.5

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายแพทย์กมล ทรายสมุทร ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหามลพิษ ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นPM2.5”  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยครูมุกดา อินต๊ะสาร นายกสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปง ได้ชี้แจงสถานการณ์ปัญหามลพิษ ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต อีกทั้งรูปธรรมของความพยายามระดับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงบทบาทของท้องถิ่นต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องการจัดการฝุ่นควันและคุณภาพอากาศร่วมกับสภาลมหายใจจังหวัดพะเยา และได้มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันและปรึกษาหารือร่วมกับท้องถิ่นจำนวน 5 แห่งและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นPM2.5 ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดพะเยา

 

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์ นางสาวปาริดา มณีสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์ นางสาวปาริดา มณีสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
23/2/2564 17:24:14น. 727
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน