มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

24/12/2564 7:10:24น. 418
University of Phayao
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community based Technology and innovation Assistance Project: CTAP) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม R206 วิทยาเขตเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ส.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) พร้อมด้วย นายธงชัย ตั้งใจดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และทีมงาน วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือขอบเขตการดำเนินงาน รูปแบบการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
24/12/2564 7:10:24น. 418
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน