กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ

8/4/2565 11:36:51น. 282
เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ร่วมกับส่วนงานทั่วทั้งองค์กร และทำการประเมินผลการดำเนินงานผ่านระบบ UP-ITA โดยได้รับความร่วมมือจากคณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ หน่วย หรือส่วนงานเทียบเท่าทุกระดับ

        กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจากการผลักดันและความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ส่งผลให้การประเมิน UP ITA ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถรักษาผลการประเมินที่ระดับ A ได้ค่าคะแนน 91.84 เพิ่มขึ้นจากเดิม ในปี 2564 ได้ค่าคะแนน 85.62 โดย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้ารับมอบรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

         
   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองแผนงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู พรหมณะ / กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
8/4/2565 11:36:51น. 282
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน