กิจกรรม Icon UP Season 2 รอบ Semi-Final และรอบ Final ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

11/9/2565 8:25:15น. 419
Icon UP
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. กองบริการการศึกษา กิจกรรม Icon UP Season 2 รอบ Semi-Final และรอบ Final ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันให้ได้รับตำแหน่ง UP International Ambassador 2022 โดยในรอบ Semi-Final เป็นการแข่งขันในหัวข้อ “Charming UP” มีการแข่งขันแบบกลุ่ม และเดี่ยว เพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเข้าแข่งขันในรอบ Final จำนวน 7 คน โดยในรอบ Final เป็นการแข่งขันการพูด (Speech Contest) 7 หัวข้อ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกสุ่มเลือกหัวข้อในการพูด (Speech Contest) ประกอบด้วย
1. Food security ความปลอดภัยในอาหาร
2. Climate change การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
3. Zero waste, Recycle แนวทางลดขยะเป็นศูนย์และการรีไซเคิล
4. Diversity ความหลากหลาย
5. Equality ความเท่าเทียม
6. Quality Education คุณภาพทางการศึกษา
7. Peace สันติภาพ
โดยมีคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
2. นางสาวเยาวรัตน์ เม็งขาว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3. MR. ALEXANDER FACHANG WANG
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง UP International Ambassador 2022 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ
-นางสาวปิยะดา ปัญญวงค์ (เต๋าเต้ย) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
-Miss Norng Savita (เมย์) คณะวิศวกรรมศาสตร์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
-นายภูมิพัฒน์ เกียรติกาญจน์กุล (เจ) คณะศิลปศาสตร์


นอกจากนี้ยังมีรางวัล Great Level UP จำนวน 4 คน และรางวัลชมเชย 7 คนโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
11/9/2565 8:25:15น. 419
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน