นิสิตปริญญาโทดำเนินโครงการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา หัวข้อ “กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา และทฤษฎีพหุปัญญากับการบริหารการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงเ

17/11/2565 8:42:55น. 236
นิสิตปริญญาโทดำเนินโครงการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา หัวข้อ “กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา และทฤษฎีพหุปัญญากับการบริหารการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงเท่าทันโลก”
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นิสิตปริญญาโทดำเนินโครงการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา หัวข้อ “กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา และทฤษฎีพหุปัญญากับการบริหารการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงเท่าทันโลก” ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาเขตเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา และ ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต บรรยายในหัวข้อ ทฤษฎีพหุปัญญากับการบริหารการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงเท่าทันโลก เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาเขตเชียงราย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา และได้ข้อคิดทางการบริหารสถานศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
17/11/2565 8:42:55น. 236
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน