คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

21/11/2565 9:30:04น. 637
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การและกระตุ้นให้มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx โดยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1
 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ นักวิชาการอิสระ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัทยา กุลนิธิชัย (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ (ผู้สังเกตการณ์) ที่ให้ Feedback Report ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นสมัครรับการประเมินภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
21/11/2565 9:30:04น. 637
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน