โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ Thailana-PSF หัวข้อ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ

19/1/2566 16:34:06น. 1396
UPPSF
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ Thailnad-PSF หัวข้อ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand-PSF) โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรแกนนำ AHE (Senior Fellow) บรรยายในหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand-PSF) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์สำหรับการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (Thailand-PSF) ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 85 คน ณ ห้อง CE 07102 Active learning อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุมิตรา อินทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธาราทิพย์ สูงขาว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
19/1/2566 16:34:06น. 1396
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน