โครงการ ”Show & Share” การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

11/3/2566 8:40:37น. 852
โครงการ ”Show & Share” การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ มีนาคม 2566 


สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการ ”Show & Share” การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษาที่ 2/2565 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์


ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนิสิตจำนวน 16 ผลงาน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านร่วมกันให้คะแนนผลงานสหกิจศึกษา พร้อมคัดเลือกตัวแทนสหกิจดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย 


ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนผลงาน และพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อผลิตกำลังคนนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

โดยโครงการนี้ได้ตอบโจทย์ต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 5, 9 และ 17   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์สันติพันธ์ เฉียบแหลม   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์สันติพันธ์ เฉียบแหลม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
11/3/2566 8:40:37น. 852
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน