โครงการอบรมแกนนำนิสิต Peer Counselor และสร้างเสริมสุขภาวะ ในกลุ่มผู้นำนิสิต

19/5/2566 16:18:51น. 694
สร้างเสริมสุขภาวะ ในกลุ่มผู้นำนิสิต
        เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมแกนนำนิสิต Peer Counselor และสร้างเสริม สุขภาวะ ในกลุ่มผู้นำนิสิต ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะการสังเกต สอดส่องดูแลเพื่อนนิสิตผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต มีทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นิสิตแต่ละคณะ/วิทยาลัย รวมถึงได้ทราบหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการให้ความรู้ ด้านสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาเบื้องต้น ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ คุณดุสิดา ภูมีศรี นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยคุณปัทมพร กันทวี นักจิตวิทยา โรงพยาบาลดอกคำใต้ และคุณพรรณี ศรีวิชัย นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่ใจ
        ช่วงภาคบ่ายให้ความรู้เรื่องหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ พญ. กิตติยา ไทยธวัช พร้อมด้วยพว.พยนต์ ดวงทิพย์ นฉพ.จาริญา ธณบริบูรณ์ นฉพ.คุณิตา ไชยวงค์ และพว.ภัทราพร กันหา จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ อีกทั้ง สามารถทำแบบทดสอบความรู้และสอบปฏิบัติ ผ่านทุกคนอีกด้วย



      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิิสตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ / พัชรินท์ ขุ่ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
19/5/2566 16:18:51น. 694
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน