วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี

17/7/2566 13:17:58น. 14673
วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี          วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะกรรมการสภา และคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม ของทุกปี โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา          ในช่วงเช้า ก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีนำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรประกอบพิธีสักการะบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ จากนั้น ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในห้องประชุมศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล
          เวลา 07.29 น. ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ถวายพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและธูปเทียนเครื่องบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิดธูปเทียนแพรกรวยดอกจากนั้นกรรมการสภา และคณะผู้บริหาร ปักธูป เครื่องบวงสรวง พร้อมร่วมวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ตามลำดับ และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์          โอกาสนี้ ได้มีการรับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน เป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลัง และเพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ หลักการครองตน โดยมีรายชื่อดังนี้

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายบริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ คณะนิติศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน คณะวิทยาศาสตร์
4. นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกานต์ สวนกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการสาขาสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล คณะศิลปศาสตร์

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สาขาศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สาขารับใช้สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านบริการ
นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านวิชาชีพ
นายรณชัย ทิพย์มณฑา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
นางพิมพร ไชยวรรณ์ คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
17/7/2566 13:17:58น. 14673
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน